Ostoskorini :

OFFICIAL DJI ENTERPRISE DEALER

Dynamix Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty 24.5.2018

 

Tämä on henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n sekä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 12 ja 13 artiklan mukainen yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Dynamix Oy:n asiakkaille, potentiaalisille asiakkaille sekä verkkosivuston käyttäjille.

 

1. Rekisterinpitäjä

 

Nimi: Dynamix Oy

Osoite: Kuoppatie 10a, 02300 Espoo 

Muut yhteystiedot: 040 5585 853, info@multicoptercenter.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Nimi: Jan Lindberg

Postiosoite: Kuoppatie 10a, 02300 ESPOO

Sähköpostiosoite: info@multicoptercenter.fi

 

3. Rekisterin nimi

 

Dynamix markkinointi- ja asiakasrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottojen, asioinnin, tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Henkilöt, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat Dynamixin asiakkaita, potentiaalisia asiakkaita, asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön yhteyshenkilöitä tai työntekijöitä, rekisterinpitäjään yhteydessä olleita henkilöitä, Dynamixin verkkosivustojen vierailijoita tai markkinointiluvan antaneita.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä esimerkiksi seuraaviin tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

 

Asiakkuuteen liittyvät perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä tilaukseen ja asiakkuuden hoitoon liittyvät muut tiedot.

Ostotapahtuma- ja asiointitiedot Dynamixin sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, sekä yhteydenotot Dynamixin työntekijöihin ja palveluihin sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

Rekisteri ei sisällä arkaluonteisena pidettävää tietoa.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Henkilöä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

Henkilöltö itseltään yhteydenoton yhteydessä, palveluun rekisteröidyttäessä, ostotapahtuman yhteydessä sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla.

Suostumuksella henkilöltä itseltään verkkosivustovierailun yhteydessä tai muun henkilökohtaisen tai digitaalisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

 

7. Tietojen luovutukset

 

Voimme siirtää tietojasi yhtistyökumppaneillemme.

 

Yhteistyökumppanimme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia, tässä tietosuojaselosteessa määriteltyjä tarkoituksia varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Saatamme joissakin tilanteissa (esim. tilanteissa joissa palveluntarjoajamme palvelimet sijaitsevat EU tai ETA alueen ulkopuolella) kuitenkin joutua siirtämään keräämiämme henkilötietoja myös EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole todettu riittäväksi Euroopan Komission puolesta (tällaisia maita ovat esimerkiksi USA).

 

Tällaisissa tapauksissa riittävästä tietoturvasta ja rekisterin käsittelystä huolehditaan EU-U.S. – Privacy Shield – järjestelyllä, tai sopimusteitse käyttämällä EU-komission hyväksymiä mallilausekkeita. Kaikki tietosi ovat turvassa.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole.

 

Sähköisesti tallennetut tiedot: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 

10. Oikeus tarkistaa ja muokata rekisterin tietoja

 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@multicoptercenter.fi otsikolla “Henkilön etunimi sukunimi – henkilötietojen tarkastuspyyntö”.

 

TARKASTUSOIKEUS

 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

 

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN

 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

 

VASTUSTAMISOIKEUS

 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

 

SUORAMARKKINOINTIKIELTO

 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 

POISTO-OIKEUS

 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

 

TIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Tällainen oikeus voi olla esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanoa varten, jotta voimme toimittaa hankkimasi palvelun. Rekisterinpitäjällä on myös velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti.

 

MARKKINOINTIVIESTINNÄN PERUUTUS JA MARKKINOINTIKIELTO

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen sähköiseen suoramarkkinointiin hyödyntämällä uutiskirjeessä olevaa tilauksen peruutuslinkkiä tai ottamalla suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

 

11. Yksityisyydensuoja

 

Kunnioitamme yksityisyyttäsi.